Categories
2020

Structure of Supramers Formed by the Amphiphile Biotin‐CMG‐DOPE

Zalygin, A., Solovyeva, D., Vaskan, I., Henry, S., Schaefer, M., Volynsky, P., Tuzikov, A., Korchagina, E., Ryzhov, I., Nizovtsev, A., Mochalov, K., Efremov, R., Shtykova, E., Oleinikov, V. and Bovin, N.

DOI: https://doi.org/10.1002/open.201900276